KEHITYSHANKKEET

Lounavoima on innovatiivisten kiertotalous- ja energiaratkaisujen kumppani

Lounavoima etsii aktiivisesti teknisiä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Lounavoima on kilpailukykyinen innovatiivisten kiertotalous- ja energiaratkaisujen kumppani Korvenmäen alueella. Lounavoima edistää aktiivisesti ratkaisuja, jotka tukevat omistajien tavoitteita materiaalien kierrätyksessä ja päästöjen vähentämisessä.

Salon kaupunki on määritellyt ekovoimalaitokseen tukeutuvan kiertotalouspuiston yhdeksi kärkihankkeistaan. Kiertotalous on mahdollisuus monipuolistaa kaupungin elinkeinorakennetta. Kiertotaloutta edistämällä vastataan myös aikamme suurimpiin, maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten luonnonvarojen ehtymiseen ja ilmastonmuutokseen.

Syvälämpövarastosta lämpöä talven pakkasille

Ekovoimalaitoksen tontilla ovat käynnissä lämpövaraston poraukset.

Salossa otetaan uusi askel kohti päästöttömämpää lämmöntuotantoa. Korvenmäen ekovoimalaitoksen tontilla kallioperään porataan lämpövarasto, johon kesäajan tuotannossa syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan. Varastoitu lämpö käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan.

Ensimmäisessä vaiheessa Korvenmäkeen on toteutettu yksi syvälämpökaivo, joka on syvyydeltään 1,6 kilometriä. Kaivon koekäyttö on meneillään ja se valmistuu vuonna 2023. Toisen kaivon poraus on käynnissä tontilla. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, toteutetaan ekovoimalaitoksen tontille yhteensä kuusi syvälämpökaivoa. Kuuden syvälämpökaivon lämpövarasto tuottaa lämpöä 8–10 GWh vuodessa, mikä vastaa 400–500 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Ekovoimalaitoksen valmistuttua Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt laskivat puoleen aiemmasta, kun jätepolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita ja turvetta. Lämpövarasto parantaa ekovoimalaitoksen kaukolämmön tuotannon hyötysuhdetta, kun kesäaikana syntyvä ylimääräinen lämpö varastoidaan ja käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan. Lämpövarastolla tuotettu kaukolämpö ei tuota hiilidioksidipäästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Lounavoiman lämpövarastohankkeelle investointitukea. Tukea myönnettiin uusiutuvan energian hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lounapuisto kiertotalouspuisto 2021-2023 (EAKR)

lounapuistokiertotalouspuisto

Hanke on päättynyt, mutta Lounapuiston kehittäminen jatkuu. Lue lisää Lounapuiston verkkosivuilta www.lounapuisto.fi.

---

Hankkeen lähtökohtana oli kehittää Salossa sijaitsevaa ja jo toiminnassa olevaa Ekovoimalaitosta sekä Korvenmäkeä ympäristöineen kiertotaloustoiminnalle keskeiseksi alueeksi ja liittää se osaksi Varsinais-Suomen muita kiertotalouspuistoja.

Hankkeessa koottiin yhteen alueeseen ja yleisesti tähän kasvualaan liittyvät kiertotalouden selvitykset ja teknistaloudelliset tarkastelut, arvioitiin tulevaisuuden markkinoita ja laadittiin tulevaisuusnäkymistä ns. ilmiökartta ja visio tulevaisuuteen. Visiotyöhön kutsuttiin avoimesti mukaan alueella jo toimivia yrityksiä.

Visiotyön jälkeen käynnistettiin systemaattinen yhteistyö niille yrityksille ja toimijoille joiden jäte- ja sivuvirtoja on mahdollisuus hyödyntää uusien ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden resurssina. Hankkeen toiminta oli alusta asti avointa ja vuorovaikutteista.

Hankkeen toimenpiteet koottiin konkreettisiin työpaketteihin:

  • Yhteinen visio ja tahtotila
  • Lounapuiston kiertotalousekosysteemin rakentaminen, toiminnan aktivointi ja fasilitointi, korkeakoulu-yritys -kumppanuuden käynnistäminen
  • Viestintä

Hankkeen tuloksena alue  – tässä vaiheessa työnimellä Lounapuisto –  profiloitui yhdeksi eteläisen Suomen innovatiiviseksi kiertotalousympäristöksi, kiinnostavaksi sijoittautumiskohteeksi uusille cleantech- ja ympäristöalan yrityksille sekä testausympäristöksi laite- ja sovellustoimittajille.

Yrityssalo hallinnoi hanketta, jossa on osatoteuttajina Turku AMK, Turun yliopisto ja Lounavoima Oy. Hankkeen toteutusaika oli 1.12.2021 – 31.8.2023. Hankkeen toiminta alkoi tammikuussa 2022. Hankkeeseen saatiin EAKR-rahoitusta.