TIETOA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Ekovoimalaitos on ympäristöystävällinen ja tehokas

Ekovoimalaitoksen suunnittelua ohjaavat tiukat päästö- ja tehokkuusvaatimukset. Vuodessa enintään 120 000 tonnia jätettä hyödyntävä ekovoimalaitos on Salon kaupungin koko kaukolämmöntuotannon perusratkaisu, kun 90 % kaukolämmöstä voidaan tuottaa jätteistä saatavalla energialla.

Ekovoimalaitos korvaa perusenergiantuotannossa fossiilisia polttoaineita, mikä tekee energiasta aikaisempaa ympäristöystävällisempää. Ilmaston kannalta päästöt vähenevät selvästi, sillä ekovoimalaitoksen päästöt ovat pienemmät kuin perinteisen kivihiiltä tai öljyä käyttävän voimalaitoksen päästöt.

Päästöt ympäristöluvan mukaisesti

Ekovoimalaitos varustetaan monivaiheisella ja tehokkaalla savukaasujen puhdistuslaitteistolla, jolloin ulkoilmaan johdettavien savukaasujen epäpuhtaudet tulevat vuositasolla alittamaan selvästi lupaehtojen raja-arvot.

Laitoksen päästöt ovat tarkkaan säädellyt ja mittaukset ovat jatkuvatoimisia. Aluehallintovirasto on antanut 7.5.2018 ympäristölupapäätöksen Korvenmäen ekovoimalaitokselle, ja laitos rakennetaan lupapäätöksen ehtojen mukaisesti.

Ekovoimalaitoksen ympäristöluvasta on jätetty valitus, joka on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Ympäristöluvassa on myönnetty laitoksen käyttöönotto muutoksenhausta huolimatta, joten valituksen käsittely ei estä ekovoimalaitoksen rakennustöiden aloittamista.

Ympäristölupa kokonaisuudessaan löytyy Aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta

Ekovoimalaitoksen vuotuiset päästöt (kg)

Ekovoimalaitoksen arvioidut enimmäispäästöt jäävät selvästi ympäristöluvan mukaisista raja-arvoista.

Tietoa muista ympäristövaikutuksista

Hiilidioksidi

Voimalan hiilidioksidipäästöt on enimmillään 50 700 tonnia vuodessa. Puolet päästöistä syntyy kaukolämmön tuotannossa ja loppuosa on jätteenkäsittelyyn kohdistuvaa päästöä. Kun huomioidaan jätteen käsittelyketjun päästöjen pieneneminen, on muutos selvästi päästöjä vähentävä. Kaukolämmön päästöosuus alenee turpeen, kivihiilen ja öljyn käytön korvautuessa jätteellä.

Vastaavan energiamäärän tuottamisessa syntyvät hiilidioksidipäästöt eri energialähteillä Tilastokeskuksen oletuspäästökertoimilla laskettuna.

Liikenne

Lounais-Suomesta jätteitä on kuljetettu pitkiä matkoja käsiteltäväksi muualla Suomessa ja Suomen ulkopuolella, jätteitä on viety muun muassa Tukholmaan ja Tallinnaan. Korvenmäen ekovoimalaitoksen ansiosta pitkiä kuljetuksia ei enää tehdä. Jätepolttoaineiden kuljetus Korvenmäkeen vaatii keskimäärin 40 kuormaa joka arkipäivä.

Melu, haju ja pöly

Laitos ei lisää hajua ja melua alueella. Jätteet puretaan ja säilytetään sisätiloissa. Poistoilmaa ei johdeta suoraan ulos. Poistoilma johdetaan ekovoimalaitoksen kattilan palamisilmaksi, jolloin hajut pysytään hallitsemaan tehokkaasti. Liikennöitävät piha-alueet asfaltoidaan pölyämisen estämiseksi. Polttoaineet, tuhkat ja kemikaalit käsitellään, varastoidaan ja kuljetetaan siten, että niistä ei aiheudu pölyämistä.

Laitoksessa syntyvät tuhkat

Pohjakuona, kattilatuhka ja lentotuhka toimitaan jatkokäsittelyyn omina jakeinaan. Metallit erotetaan pohjakuonasta ja toimitetaan hyötykäyttöön. Pohjakuona pyritään sen laadusta riippuen ensisijaisesti jalostamaan hyödyntämiskelpoiseksi. Kattilatuhka ja savukaasun puhdistuksen lopputuote käsitellään tarvittaessa ja loppusijoitetaan asianmukaisesti.

Energiaa jätteestä - jotta huominen olisi puhtaampi

Ekovoimalaitos laskee energiantuotannon ja jätteenkuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä.

  • Kaatopaikkasijoitus aiheuttaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä ja se on kielletty vuoden 2016 jälkeen. Jätteen energiahyötykäyttö on vaihtoehto kaatopaikalle ja sen päästöt ovat huomattavasti kaatopaikkaa pienemmät.
  • Metaanipäästöt vähenevät
  • Jätteiden kierrätys tehostuu
  • Luonnonvaroja säästyy, jäte on polttoaineena turpeen veroista, parempaa kuin märkä puu
  • Hallittu poltto varmistaa, että jätteet palavat puhtaasti
  • Savukaasut puhdistetaan huolellisesti
  • Laitoksen ympäristö on siisti

Vertailun vuoksi

Laitoksen jätebunkkeriin mahtuu 6-7 päivän jätteet

Jätettä poltetaan 360 t/vrk

Laitos käyttää vettä alle
95 m 3 /vrk

Ero alueen nykyiseen melutasoon on 1-2 dB

Kuntavastuun yhdyskuntajätteistä hyödynnetään yli 98 %