TIETOA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Ekovoimalaitos on ympäristöystävällinen ja tehokas

Ekovoimalaitoksen suunnittelua ohjaavat tiukat päästö- ja tehokkuusvaatimukset. Vuodessa enintään 135 000 tonnia jätettä hyödyntävä ekovoimalaitos on Salon kaupungin koko kaukolämmöntuotannon perusratkaisu, kun 90 % kaukolämmöstä voidaan tuottaa jätteistä saatavalla energialla.

Ekovoimalaitos korvaa perusenergiantuotannossa fossiilisia polttoaineita ja turvetta, mikä tekee energiasta aikaisempaa ympäristöystävällisempää. Ilmaston kannalta päästöt vähenevät puoleen aiemmasta, sillä ekovoimalaitoksen päästöt ovat pienemmät kuin perinteisen turvetta, kivihiiltä tai öljyä käyttävän voimalaitoksen päästöt.

Ekovoimalaitos edistää kierrätyksen kehittämistä jätteenkäsittelyn kustannussäästöjen ansiosta. Kierrätys lisääntyy myös lainsäädännön kautta. Esimerkiksi muovin kierrätyksen ja käyttökieltojen kautta fossiilisten aineiden osuus jätepolttoaineessa pienenee ja sitä kautta ekovoimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät.

Päästöt ympäristöluvan mukaisesti

Ekovoimalaitoksessa on monivaiheinen ja tehokas savukaasujen puhdistuslaitteisto, jolloin ulkoilmaan johdettavien savukaasujen epäpuhtaudet alittavat selvästi vuositasolla lupaehtojen raja-arvot.

Laitoksen päästöt ovat tarkkaan säädellyt ja jatkuvatoimisilla mittauksilla tarkkaillaan yhdeksää päästökomponenttia. Aluehallintovirasto on antanut 7.5.2018 ympäristölupapäätöksen Korvenmäen ekovoimalaitokselle, ja laitos toimii lupapäätöksen ehtojen mukaisesti. Vuonna 2022 lupapäätös tarkistettiin BAT-päätelmien mukaiseksi. Vuonna 2023 lopulla luvan muutos kasvatti ekovoimalaitoksen kapasiteettia 120 000 tonnista 135 000 tonniin, sekä mahdollisti joidenkin uusien jätejakeiden käsittelyn.

Tutustu ympäristölupaan (64/2018/1)
Ympäristöluvan tarkistaminen (207/2022)
Ympäristöluvan muutos (338/2023)

 

Ekovoimalaitoksen vuotuiset päästöt 2023 (kg)

Ekovoimalaitoksen päästöt jäävät selvästi ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen alle.

Tietoa muista ympäristövaikutuksista

Hiilidioksidi

Voimalan hiilidioksidipäästöt on enimmillään 50 700 tonnia vuodessa. Puolet päästöistä syntyy kaukolämmön tuotannossa ja loppuosa päästöistä syntyy sähköntuotannossa. Kaukolämmön päästöt vähenevät puoleen, kun turpeen, kivihiilen ja öljyn käyttö on korvattu jätteellä. Kun huomioidaan jätteen käsittelyketjun päästöjen pieneneminen, on muutos kokonaisuudessaan selvästi päästöjä vähentävä.

Korvaamalla turve, kivihiili ja öljy jätepolttoaineella kaukolämmön hiiilidioksidipäästöt vähenevät puoleen.

Vastaavan energiamäärän tuottamisessa syntyvät hiilidioksidipäästöt eri energialähteillä Tilastokeskuksen oletuspäästökertoimilla laskettuna.

Liikenne

Aikaisemmin Lounais-Suomessa kuljetettiin jätteitä pitkiä matkoja käsiteltäväksi muualla Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Korvenmäen ekovoimalaitoksen ansiosta pitkiä kuljetuksia ei enää tehdä. Jätepolttoaineiden kuljetus Salon ja Turun alueilta Korvenmäkeen vaatii noin 20 kuormaa joka arkipäivä.

Melu, haju ja pöly

Laitos ei lisää hajua ja melua alueella. Jätteet puretaan ja säilytetään sisätiloissa, eikä jätebunkkerin poistoilmaa johdeta suoraan ulos. Poistoilma johdetaan ekovoimalaitoksen kattilan palamisilmaksi, jolloin hajut pysytään hallitsemaan tehokkaasti. Ekovoimalaitoksen käyttökatkoksissa poistoilma johdetaan suodattimen kautta ulkoilmaan. Liikennöitävät piha-alueet on asfaltoitu ja polttoaineet, tuhkat ja kemikaalit käsitellään, varastoidaan ja kuljetetaan siten, että niistä ei aiheudu haittaa ympäristölle.

Laitoksessa syntyvät tuhkat

Arinakuona, kattilatuhka ja savukaasunkäsittelyn tuhka toimitaan jatkokäsittelyyn omina jakeinaan. Kuona välivarastoidaan välivarastohallissa, josta se noudetaan käsittelyyn. Käsittelyssä metallit erotetaan arinakuonasta ja toimitetaan hyötykäyttöön. Kuonan sisältämää mineraaliainesta voidaan hyödyntää mm. maanrakennuksessa. Arinakuonasta hyödynnetään noin 99 %. Kattilatuhka ja savukaasun puhdistuksen tuhka käsitellään haitattomaksi ja loppusijoitetaan.