INFORMATION OM MILJÖEFFEKTERNA

Ekokraftverket är miljövänligt och effektivt

Planeringen av ekokraftverket styrs av stränga utsläpps- och effektivitetskrav. Ekokraftverket utnyttjar högst 120 000 ton avfall om året och är en baslösning för hela fjärrvärmeproduktionen i Salo stad, eftersom 90 % av fjärrvärmen kan produceras med energi från avfall.

Ekokraftverket ersätter fossila bränslen vid produktionen av basenergi, vilket gör energin ännu mer miljövänlig. För klimatets del minskar utsläppen tydligt, då utsläppen från ekokraftverket är mindre än utsläppen från ett traditionellt stenkols- eller oljedrivet kraftverk.

Utsläpp enligt miljötillståndet

Ekokraftverket utrustas med effektiv rökgasreningsutrustning som fungerar i flera steg, varvid föroreningarna i rökgaserna som leds ut i utomhusluften klart kommer att underskrida gränsvärdena i tillståndsvillkoren på årsnivå.
Anläggningens utsläpp är noga reglerade och mätningar görs kontinuerligt. 7.5.2018 gav regionförvaltningsverket ett miljötillståndsbeslut om ett ekokraftverk i Korvenmäki, och anläggningen byggs i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet.

Ekokraftverkets miljötillstånd har överklagats och överklagan behandlas av förvaltningsrätten i Vasa. I miljötillståndet har man beviljat ibruktagande av anläggningen trots ändringssökande, vilket innebär att behandlingen av överklagan inte förhindrar att byggnationen av ekokraftverket påbörjas.

Miljötillståndet i sin helhet finns i regionförvaltningsverkets Tillstånds-Informationstjänst på Lupa-Tietopalvelusta

Ekokraftverkets årliga utsläpp (kg)

Ekokraftverkets uppskattade maximala utsläpp hamnar klart under gränsvärdena i miljötillståndet.

Information om utsläppen enligt miljötillståndet

Koldioxid

Kraftverkets koldioxidutsläpp är max 50 700 ton om året. Hälften av utsläppen uppstår vid produktionen av fjärrvärme och resten kommer från avfallshanteringen. Om man beaktar att utsläppen från avfallshanteringskedjan minskar är förändringen sådan att den tydligt minskar utsläppen. Fjärrvärmens utsläppsandel minskar då torv, stenkol och olja ersätts med avfall.

Koldioxidutsläpp från produktion av motsvarande energimängd med olika energikällor beräknat med Statistikcentralens standardutsläppskoefficient.

Trafik

Från Sydvästra Finland har avfallen transporterats långa sträckor för hantering på andra håll i och utanför Finland; avfallen har transporterats bland annat till Stockholm och Tallinn. Tack vare ekokraftverket i Korvenmäki behöver man inte längre göra långa transporter. Transporten av avfallsbränsle till Korvenmäki kräver i genomsnitt 40 laster på vardagen.

Buller, lukt och damm

Anläggningen ökar inte mängden lukt eller buller i området. Avfallen lossas och förvaras inomhus. Frånluften leds inte direkt ut., denleds till ekokraftverkets panna som förbränningsluft, vilket gör att man effektivt kan hantera lukterna.
De trafikerade gårdsområdena asfalteras för att förhindra dammbildning. Bränsle, aska och kemikalier hanteras, förvaras och transporteras så att de inte orsakar damm.

Aska från anläggningen

Bottenslagg, pannaska och flygaska levereras för vidarebehandling som egna fraktioner. Metaller separeras från bottenslagget och levereras för nyttoanvändning. Bottenslagget försöker man beroende på dess kvalitet i första hand att förädla så att det kan användas. Pannaskan och slutprodukten efter reningen av rökgas behandlas vid behov och slutdeponeras på lämpligt sätt.

Energi från avfall – för en renare morgondag

Ekokraftverket sänker växthusgasutsläppen från energiproduktion och avfallstransporter.

  • Deponering orsakar mycket växthusgasutsläpp och är förbjudet sedan 2016. Energinyttoanvändning av avfall är ett alternativ till avfallsupplag och genererar mycket mindre utsläpp.
  • Metanutsläppen minskar.
  • Återvinningen av avfall effektiveras.
  • Naturresurserna sparas; avfall som bränsle är jämförbart med torv och bättre än blött trä.
  • Kontrollerad förbränning säkerställer att avfallen brinner rent.
  • Rökgaserna rengörs noggrant.
  • Omgivningen runt anläggningen är ren.

För jämförelse

Anläggningens avfallsbunker har plats för 6–7 dagars avfall.

Avfall förbränns 360 t/dygn.

Anläggningen använder mindre än 95 m3 vatten per dygn.

Skillnaden mot den nuvarande bullernivån i området är 1–2 dB.

Över 98 % av samhällsavfallet som kommunerna ansvarar för utnyttjas.