INFORMATION OM MILJÖEFFEKTERNA

Ekokraftverket är miljövänligt och effektivt

Ekokraftverkets verksamhet styrs av stränga utsläpps- och effektivitetskrav. Ekokraftverket utnyttjar högst 120 000 ton avfall om året och är en baslösning för hela fjärrvärmeproduktionen i Salo stad, eftersom 90 % av fjärrvärmen kan produceras med energi från avfall.

Ekokraftverket ersätter fossila bränslen och torv vid produktionen av basenergi, vilket gör energin ännu mer miljövänlig. För klimatets del minskar utsläppen till hälften jämfört med tidigare, då utsläppen från ekokraftverket är mindre än utsläppen från ett traditionellt torv-, stenkols- eller oljedrivet kraftverk.

Ekokraftverket främjar återvinningsutvecklingen genom kostnadsbesparingar vid avfallshantering. Återvinningen ökas också via lagstiftningen. Till exempel minskar andelen fossila ämnen i avfallsbränsle genom plaståtervinning och användningsförbud, vilket i sin tur minskar ekokraftverkets koldioxidutsläpp.

Utsläpp enligt miljötillståndet

Ekokraftverket har en effektiv rökgasreningsutrustning som fungerar i flera steg, vilket gör att föroreningarna i rökgaserna som leds ut i utomhusluften klart underskrider gränsvärdena i tillståndsvillkoren på årsnivå.

Anläggningens utsläpp är noga reglerade och nio utsläppskomponenter granskas genom kontinuerliga mätningar. 7.5.2018 gav regionförvaltningsverket ett miljötillståndsbeslut om ett ekokraftverk i Korvenmäki, och anläggningen drivs i enlighet med villkoren i tillståndsbeslutet.

Titta närmare på miljötillståndet 2018 (på finska)
Granskning av miljötillståndet 2022 (på finska)

Ekokraftverkets årliga utsläpp år 2022 (kg)

Ekokraftverkets utsläpp hamnar klart under gränsvärdena i miljötillståndet.

Information om utsläppen enligt miljötillståndet

Koldioxid

Kraftverkets koldioxidutsläpp är max 50 700 ton om året. Hälften av utsläppen uppstår vid produktionen av fjärrvärme och resten vid produktionen av el. Utsläppen från fjärrvärme minskar till hälften, då torv, stenkol och olja ersatts med avfall. Om man beaktar att utsläppen från avfallshanteringskedjan minskar är förändringen i sin helhet sådan att den tydligt minskar utsläppen.

När torv, kol och olja ersätts med avfallsbränsle halveras fjärrvärmes koldioxidutsläppen.

Koldioxidutsläpp från produktion av motsvarande energimängd med olika energikällor beräknat med Statistikcentralens standardutsläppskoefficient.

Trafik

Tidigare transporterade man i Sydvästra Finland avfall långa sträckor för hantering på andra håll i och utanför Finland. Tack vare ekokraftverket i Korvenmäki behöver man inte längre göra långa transporter. Transporten av avfallsbränsle från Salo- och Åboregionen till Korvenmäki kräver ca 20 laster varje vardag.

Buller, lukt och damm

Anläggningen ökar inte mängden lukt eller buller i området. Avfallen lossas och förvaras inomhus och frånluften från avfallsbunkern leds inte direkt ut. Frånluften leds till ekokraftverkets panna som förbränningsluft, vilket gör att man effektivt kan hantera lukterna. Vid driftavbrott i ekokraftverket leds frånluften ut via ett filter. De trafikerade gårdsområdena har asfalterats, och bränsle, aska och kemikalier hanteras, förvaras och transporteras så att de inte orsakar skada för miljön.

Aska från anläggningen

Rosterslagg, pannaska och aska från rökgasbehandlingen levereras för vidarebehandling som egna fraktioner. Slagget mellanlagras i mellanlagringshallen, varifrån det hämtas för behandling. Vid behandlingen separeras metaller från rosterslagget och levereras för nyttoanvändning. Mineralämnet i slagget kan utnyttjas bl.a. vid markbyggnad. Cirka 99 % av rosterslagget utnyttjas. Pannaskan och askan från reningen av rökgas oskadliggörs och slutdeponeras.