INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN

Den moderna lågutsläppsanläggningen producerar värme till hemmen

Som bränsle använder ekokraftverket brännbart avfall från vilket hushållen har källsorterat bort återvinningsbara eller farliga avfall. Sydvästra Finlands Avfallshanterings avfallscentraler tar varje vardag emot över 200 000 kg icke återvinningsbart brännbart avfall.

I ekokraftverket kan icke återvinningsbart avfall utnyttjas nära deras uppkomstplats. Växthusgasutsläppen från avfallstransporter minskar när avfallen inte behöver transporteras långa avstånd och avfallen kan omvandlas till närenergi i ekokraftverket.

Salon Kaukolämpö Oy är Saloregionens fjärrvärmebolag som säljer och distribuerar fjärrvärme som produceras i anläggningen till regionens invånare och andra fastigheter. Ekokraftverkets dimensioner enligt miljötillståndet är 120 000 t/a, vilket motsvarar ca 44 MW effekt. Anläggningen producerar 180–190 GWh/a fjärrvärme till Saloborna och ca 62 GWh/a el till det rikstäckande nätet.

Illustration av ekokraftverket

 • 1 Mottagning av avfallsbränsle
 • 2 Avfallsbunker
 • 3 Pannbyggnad
 • 4 Turbinbyggnad
 • 5 Rökgasreningsanläggning
 • 6 Skorsten
 • 7 Kontrollrum
 • 8 Vattenanläggning
 • 9 Besökscenter och kontor
 • 10 Mellanlagringshall för slagg

Ekokraftverket i siffror

 • Områdets yta 3,9 ha

 • Skorstenens höjd 70 m

 • Total verkningsgrad vid produktion av fjärrvärme 99 %

 • Bränsleeffekt 44 MW

 • Avfallsförbrännings kapacitet 360 t/dygn

 • Mängd avfall som förbränns per år högst 120 000 t

 • Förbrännings temperatur 1200 °C

 • Avfallsbunkerns lagringsvolym 5 000 - 7 000 m3

 • Avfallstransporter på vardagar ca 20 fordon

 • Årlig drifttid 8 000 - 8 300 h/a