INFORMATION OM ANLÄGGNINGEN

Den moderna lågutsläppsanläggningen producerar värme till hemmen

Som bränsle använder ekokraftverket brännbart avfall från vilket hushållen har källsorterat bort återvinningsbara avfall eller avfall som kan utnyttjas på annat sätt. Sydvästra Finlands Avfallshanterings avfallscentraler tar varje vardag emot ca 350 000 icke återvinningsbara skräppåsar. År 2018 exporterades omkring hälften av LSJH:s brännbara avfall, medan resten utnyttjades i avfallskraftverk i Finland.

I ekokraftverket kan icke återvinningsbart avfall utnyttjas nära deras uppkomstplats. Växthusgasutsläppen från avfallstransporter minskar när avfallen inte längre behöver transporteras långa avstånd och avfallen kan omvandlas till närenergi i ekokraftverket.

Salon Kaukolämpö Oy använder energin som produceras i anläggningen till att producera fjärrvärme. Ekokraftverkets dimensioner enligt miljötillståndet är 120 000 t/a, vilket motsvarar ca 44 MW effekt. Anläggningen producerar 180–190 GWh/a fjärrvärme till Saloborna och ca 62 GWh/a el till det rikstäckande nätet.

Anläggningen använder modern rosterteknik som uppfyller framtidens stränga utsläppskrav. Avfallet förbränns effektivt i den moderna pannan och med hög verkningsgrad.

Illustration av ekokraftverket

  • 1 Mottagning av avfallsbränsle
  • 2 Avfallsbunker
  • 3 Pannbyggnad
  • 4 Turbinbyggnad
  • 5 Rökgasreningsanläggning
  • 6 Skorsten
  • 7 Vattenanläggning
  • 8 Kontrollrum
  • 9 Besökscenter och kontor

Den moderna lågutsläppsanläggningen producerar värme till hemmen

  • Områdets yta
    3,9 ha

  • Skorstenens höjd
    70 m

  • Total verkningsgrad
    vid produktion
    av fjärrvärme
    99 %

  • Bränsleeffekt
    44 MW

  • Avfallsförbrännings­kapacitet
    360 t/dygn

  • Mängd avfall som förbränns per år högst
    120 000 t

  • Förbrännings­temperatur
    1200 °C

  • Avfallsbunkerns lagringsvolym
    5 000 -
    7 000 m3

  • Avfallstransporter på vardagen
    40 fordon

  • Årlig drifttid
    8 000 -
    8 300 h/a